සිංහල தமிழ் English
Medium_party

ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය

777781891, 0112593515, 0112503467, 0212229824 www.epdpnews.com/

Summary

36

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.