සිංහල தமிழ் English
Medium_pulikal

තමිළ් මක්කල් විඩුදලෛප් පුළිකල්

0772957208, 0652050570, 0652057858

Summary

3

Times

No. of Individual MP Contributions

1

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.