සිංහල தமிழ் English
Medium_party

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி

0112686077, 0112677250, 0113138127

சுருக்கம்

7

Times

No. of Individual MP Contributions

1

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.