සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

புத்திக பத்திறண

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, மாத்தரை மாவட்டம்

412230946 / 412223865 [email protected]

சுருக்கம்

#1

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

249

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 20
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 84
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
282-11 (2021-04-09) Written Question Page 29
282-11 (2021-04-09) Written Question - Supplementary Question Page 24
282-11 (2021-04-09) Written Question - Supplementary Question Page 23
282-11 (2021-04-09) Written Question Page 30
282-11 (2021-04-09) Written Question Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-03-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rahula MV, Mathara
Undergraduate: MBBS, University of Kelaniya
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 412230946 / 412223865
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.