සිංහල தமிழ் English
Medium_rathnayake

சீ.பீ. ரத்நாயக்க

அமைச்சர் - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்

112596440 / 522279402 [email protected]

சுருக்கம்

#72

மொத்த தரவரிசை

#36

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 21
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 30
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 49
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 46
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 48
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 45
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-01-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Vidyartha Vidyalaya, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112596440 / 522279402
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.