සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake

சீ.பீ. ரத்நாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7384333 [email protected]

052 2222565 / 055 2222565 [email protected]

சுருக்கம்

#56

மொத்த தரவரிசை

#26

கட்சி தரவரிசை

128

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 30
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 46
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 48
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 45
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 50
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-01-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Vidyartha Vidyalaya, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: No.27, Subadra Mawatha, Madiwela, Kotte & "Hill Clift", Lady Maclum Road, Nuwara Eliya.
Office: வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சு, இல. 1090, சிறீ ஜயவர்தனபுர வீதி, ராஜகிரிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7384333
Telephone
Residence: 052 2222565 / 055 2222565
Office: 011 3560016 / 011 2879056
Secretary Contact Information
Name: Ms. Geetha Ratnayake
Email: [email protected]
Mobile: 077 2672000
Telephone: 011 2879024

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.