සිංහල தமிழ் English
Medium_ellawala

லலித் எல்லாவல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

0773429439 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#177

மொத்த தரவரிசை

#110

கட்சி தரவரிசை

37

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 6
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 67
282-15 (2021-04-23) Point of Order - Other
Page 27
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 46
282-05 (2021-03-25) Point of Order - Other
Page 33
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 8
281-09 (2021-02-11) Petitions
Page 6
281-09 (2021-02-11) Petitions
Page 6
281-09 (2021-02-11) Petitions
Page 6
281-09 (2021-02-11) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-05-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 127, Newdawa, Aruggoda, Alubomulla
Office: இல. 127 நிவ்டாவ, அலுபோமுல்ல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773429439
Telephone
Residence:
Office: 0382291666 / 0382291661
Secretary Contact Information
Name: Mr. Ruwan Perera
Email: [email protected]
Mobile: 0773615611
Telephone: 0382291152

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.