සිංහල தமிழ் English
Medium_ratawatte

லொஹான் ரத்வத்தே

இராஜாங்க அமைச்சர் - நகர அபிவிருத்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

0777872072 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#215

மொத்த தரவரிசை

#139

கட்சி தரவரிசை

29

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 24
282-14 (2021-04-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 39
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 38
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
280-15 (2020-12-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 90
280-15 (2020-12-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 66
280-15 (2020-12-09) Point of Order - Other
Page 89
280-15 (2020-12-09) Point of Order - Other
Page 60
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-06-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: 249/7, Mahaiyawwa Kandy/ C/6 MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenepura, Kotte
Office: இல. 249/7, மஹாயாய கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777872072
Telephone
Residence:
Office: 0112589186 / 812202700
Secretary Contact Information
Name: Mr. B. M. A. S. Basnayaka
Email: [email protected]
Mobile: 0774070046
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.