සිංහල தமிழ் English
Medium_silva

மொஹான் பிரியதர்ஷன த சில்வா

அமைச்சர் - நீர்வழங்கல்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

0777904400 [email protected]

0912267330 [email protected]

சுருக்கம்

#154

மொத்த தரவரிசை

#91

கட்சி தரவரிசை

26

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 37
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 7
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 7
281-11 (2021-02-23) Petitions
Page 7
281-11 (2021-02-23) Petitions
Page 7
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 7
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
280-16 (2020-12-10) Petitions
Page 8
280-08 (2020-12-01) Point of Order- Technical/Procedural
Page 54
280-04 (2020-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-12-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rathgama Siri Sumana Vidyalaya
School 2: St. Allosius College, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: Near Railway Station,Dodanduwa
Office: புகையிரத நிலையம் அருகே, தொடந்துவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777904400
Telephone
Residence: 0912267330
Office: 0112034360
Secretary Contact Information
Name: Mr. Maheshan de Silva
Email: [email protected]
Mobile: 0772916277
Telephone: 0112034361

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.