සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha

நாமல் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0775000001 [email protected]/ [email protected]

0112553705 [email protected]

சுருக்கம்

#58

மொத்த தரவரிசை

#27

கட்சி தரவரிசை

140

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 9
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 21
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1986-10-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: City University London and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 260/12, Torrington Avenue, Colombo 05 / "Carlton", Tangalle
Office: கால்டன் இல்லம், மகாவெல வீதி, தங்காலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]/ [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0775000001
Telephone
Residence: 0112553705
Office: 0112689162 / 0112688404/ 01126750
Secretary Contact Information
Name: Mr. Sanjay Samarasinghe
Email: [email protected]
Mobile: 0777774848
Telephone: 0112689161

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.