සිංහල தமிழ் English
Medium_yas

நஸீர் அஹமட்

அமைச்சர் - சுற்றாடல்

Icon_slmc

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ், மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

077 3810381 [email protected]

065 2240222 [email protected]

சுருக்கம்

#193

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

9

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 72
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_slmc ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்,
Contact
Address
Residence: No. 232, Main Street, Eravur 6.
Office: இல. 232, பிரதான வீதி, ஏறாவூர் - 06 A
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 3810381
Telephone
Residence: 065 2240222
Office: 011 2809144
Secretary Contact Information
Name: Mr Sarooj Seyed Mohomed
Email: [email protected]
Mobile: 077 3815316
Telephone: 011 2809144

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.