සිංහල தமிழ் English
Medium_perera

நிரோஷன் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

0312255303 [email protected]

சுருக்கம்

#72

மொத்த தரவரிசை

#28

கட்சி தரவரிசை

55

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 125
282-13 (2021-04-21) Point of Order - Other
Page 33
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
282-04 (2021-03-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 32
282-02 (2021-03-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
282-02 (2021-03-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-05-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Peter’s College, Colombo 4
Undergraduate: Electronic Engineering (BSc), Maryland University, USA
Postgraduate: Electronic Engineering (MSc), Cornell University, USA
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
Contact
Address
Residence: "Preethika",Wennappuwa
Office: "பிரிதிகா", வென்னப்புவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0312255303
Office: 0312255213 / 0773282316
Secretary Contact Information
Name: Mr.Srilal Anderson
Email:
Mobile: 0775854260
Telephone: 0312255213

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.