සිංහල தமிழ் English
Medium_jayarathna

பியங்கர ஜயரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - வௌிநாட்டு தொழில்வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

0322263445 / 0322249655 [email protected]

சுருக்கம்

#171

மொத்த தரவரிசை

#104

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
280-15 (2020-12-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
280-15 (2020-12-09) Petitions
Page 5
280-15 (2020-12-09) Petitions
Page 5
280-10 (2020-12-03) Oral Contribution Page 94
280-06 (2020-11-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 101
278-6 (2020-10-07) Petitions
Page 5
278-2 (2020-09-23) Petitions
Page 6
277-7 (2020-09-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-09-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: "Nayanadhara" Anamaduwa
Office: "நயனதரா" ஆனமடுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0322263445 / 0322249655
Office: 0112368526 / 0777877778 / 0717877
Secretary Contact Information
Name: Mr. Jinadasa Rajapakshe
Email: [email protected]
Mobile: 0770159874
Telephone: 0112368138

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.