සිංහල தமிழ் English
Medium_fonseka

சரத் பொன்சேகா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கம்பஹா மாவட்டம்

0714454583/ 07108762 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#24

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 6
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 26
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 20
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 20
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 14
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
282-06 (2021-03-26) Point of Order - Other
Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-12-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
Contact
Address
Residence: No. 160/7/B, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo 05
Office: இல. 792/4, முவன்ஹெலவத்த வீதி, மூன்றாம் ஒழுங்கை, தலாஹேன.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0714454583/ 07108762
Telephone
Residence:
Office:
Secretary Contact Information
Name: Mr. K.A. Jagath Kumara
Email: [email protected]
Mobile: 0714222929
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.