සිංහල தமிழ் English
Medium_sarath-weerasekara

சரத் வீரசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

0773435111 [email protected]

0112776271 [email protected]

சுருக்கம்

#42

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

125

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 5
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 18
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 5
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 11
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 9
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 27
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 22
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 22
282-11 (2021-04-09) Adjournment Motion Type 2 Page 69
282-11 (2021-04-09) Adjournment Motion Type 2 Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 262G, 1st Lane, Shanthipura, Thalawathugoda
Office: 262ஜீ, முதலாவது ஒழுங்கை சாந்திபுர தலவதுகொட
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773435111
Telephone
Residence: 0112776271
Office: 0112861175
Secretary Contact Information
Name: Mr.Maduranga Perera
Email: [email protected]
Mobile: 0777575687
Telephone: 0112887268

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.