සිංහල தமிழ் English

Blog / Infographics

Medium_agriculture

about 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Agriculture: Parliamentary Debate and Budget 2016

Medium_english

about 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Defence: Parliamentary Debate and Budget 2016

Medium_vote

about 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Budget Vote

Medium_1

about 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Budget under the President

Medium_days

about 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

The 5 most active MPs of '100 day programme'

Medium_1

about 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Will they do better this time?

Medium_pm

over 7 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Uva Provincial Council Election 2014

Manthri.lk.270x220

almost 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Southern Provincial Council Election 2014

                                          ...

Manthri.lk.270x220

almost 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Western Provincial Council Election 2014

                                          ...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.