සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_thumbnail

4 days ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Thissa Kuttiarachchi's Parliamentary Report Card

Medium_thumbnail

6 days ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Gota-Meter: Promise Breakdown

Medium_rhumbnail

7 days ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Budget 2022 - Second Reading: How Did MPs Vote?

Medium_thumbnail

22 days ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - Aug 2021

Medium_thumbnail

28 days ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

පොහොර ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2021/10/21)

21 ඔක්තෝම්බර් 2021 දින කාබනික කෘෂි කර්මාන්තයට ක්ෂණිකව යොමුවීමේ ගැටළු, කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබුවා. මෙම...

Medium_thumbnail

28 days ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - August 2021

Medium_thumbnail

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Top Performing Newly Elected Private Members

Medium_rathana

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Athuraliye Rathana Thero's Parliamentary Report Card

Medium_sin

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

First Year of Parliament: Most Discussed Topics - Trade and Industry

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.