සිංහල தமிழ் English

Hansards

Hansard date Hansard code Download (pdf)
2021-01-19 281-05 Download
2021-01-08 281-04 Download
2021-01-07 281-03 Download
2021-01-06 281-02 Download
2021-01-05 281-01 Download
2020-12-10 280-16 Download
2020-12-09 280-15 Download
2020-12-08 280-14 Download
2020-12-07 280-13 Download
2020-12-05 280-12 Download
2020-12-04 280-11 Download
2020-12-03 280-10 Download
2020-12-02 280-09 Download
2020-12-01 280-08 Download
2020-11-30 280-07 Download
2020-11-28 280-06 Download
2020-11-27 280-05 Download
2020-11-26 280-04 Download
2020-11-25 280-03 Download
2020-11-24 280-02 Download
2020-11-23 280-01 Download
2020-11-21 279-05 Download
2020-11-20 279-04 Download
2020-11-19 279-03 Download
2020-11-18 279-02 Download

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.