සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_mr-cup-fabien-barral-o6gepqxnqmy-unsplash

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික පිළිබඳව සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/03/23)

2022 මාර්තු 23 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය නිසි කලට ලබා දීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පා. ම. ජේ. සී. අලවතුවල...

Medium_01

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - February 2022

Medium_e

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - February - 2022

Medium_e

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - January - 2022

Medium_d01

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Forestry Wildlife and Natural Resources - Top Contributing MPs

Medium_01

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - January 2022

Medium_mostactivebudget

5 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

2022 Budget Sittings - Most Active MPs

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.