සිංහල தமிழ் English
Medium_jjb

ජාතික ජන බලවේගය

0773497866 [email protected]

Summary

172

Times

No. of Individual MP Contributions

3

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.