සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. එක ධූර කාලයක් පමණක් සම්පූර්ණ කල විධායක ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනෙකුගේ නම් ඇතුලත් පිළිතුර තෝරන්න?

step 2

2. 19වන සංශෝධනයෙන් සංශෝදිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය කොපමණ ද?

step 3

3. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 4

4. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 5

5. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති මැතිවරණ දිස්ත්‍රීක්ක ගණන කොපමණ ද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.