සිංහල தமிழ் English
Defence

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය

SUMMARY

1005

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

172

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.

Order
නීතිය හා සාමය
Defence
ආරක්ෂාව
Rehabilitation
බන්ධනාගාර හා පුනරුත්ථාපන
Justice
යුක්තිය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 27
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 18
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 11
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 9
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 8
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 70
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 68
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 67
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 62
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 60

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.