සිංහල தமிழ் English
Technology

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති

SUMMARY

365

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

72

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.

Electricity
විදුලි බල
-gas
ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස්
Science-and-technology
විද්‍යා හා තාක්ෂණ
Telecommunications-and-information-technology
විදුලි සංදේශ

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 10
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 10
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 9
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 9
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 8
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 7
282-07 (2021-04-05) Notification Page 6
282-04 (2021-03-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.