සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக்

Medium_thumbnail
Medium_thumbnail
Medium_rhumbnail
Medium_thumbnail
Medium_thumbnail

28 days ago by Manthri.lk Research Team under ஆய்வறிக்கை

පොහොර ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2021/10/21)

21 ඔක්තෝම්බර් 2021 දින කාබනික කෘෂි කර්මාන්තයට ක්ෂණිකව යොමුවීමේ ගැටළු, කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබුවා. මෙම...

Medium_thumbnail
Medium_thumbnail
Medium_rathana
Medium_sin

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.