සිංහල தமிழ் English
Medium_congress

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்

0777301021, 0112581677, 0112586232, 0212223739

சுருக்கம்

81

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.