සිංහල தமிழ் English
Medium_party

எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி

0774224646, 0812224646

சுருக்கம்

9

Times

No. of Individual MP Contributions

1

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.