සිංහල தமிழ் English

Blog / Infographics

Medium_custom

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Hansard

Medium_6

almost 4 years ago by Manthri.lk - Team under Infographics

Extracts from the Hansard Report of November 16th, 2018

                 

Medium_custom

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Extracts from the Hansard Report of November 15th, 2018

                    

Medium_custom

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Extracts from the Parliamentary Hansard concerning the No-confidence motion presented in Parliament on the 14th of November 2018

                                

Medium_untitled

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT

Medium_lanka

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Name list of Members of Parliament who supported the motion of no-confidence presented to Parliament on the 14th of November 2018.

                                    &...

Medium_o

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

කථානායකවරයා විසින් 2018.10.28 වැනි දින සිට යොමුකරන ලද ලිපි එකතුව

2018.10.28 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය   2018.10.30 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය         &...

Medium_english

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Did your MPs attend Parliament in October ?

Medium_english

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Active MPs in September 2018

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.