සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_d02

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Government's Changing Strength in Parliament

Independent MPs in Parliament 15 MPs from SLPP allied parties A. L. M. Athaullah  Asanka Navarathna  Gamini Waleboda &nb...

Medium_d01

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

How Young Is The Newly Appointed Cabinet?

   

Medium_1-1

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Piyankara Jayaratne's Parliamentary Report Card

Medium_1-1

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Shantha Bandara's Parliamentary Report Card

Medium_mr-cup-fabien-barral-o6gepqxnqmy-unsplash

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික පිළිබඳව සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/03/23)

2022 මාර්තු 23 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය නිසි කලට ලබා දීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පා. ම. ජේ. සී. අලවතුවල...

Medium_01

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - February 2022

Medium_e

over 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - January - 2022

Medium_d01

over 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Forestry Wildlife and Natural Resources - Top Contributing MPs

Medium_mostactivebudget

over 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

2022 Budget Sittings - Most Active MPs

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.