සිංහල தமிழ் English
Medium_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB)

0777562550, 0778114668, 0773500000, 0112827368 [email protected] www.sjb.lk/

Summary

2651

Times

No. of Individual MP Contributions

55

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.