සිංහල தமிழ் English
Medium_congress

ජාතික කොංග්‍රසය

0112512428

Summary

12

Times

No. of Individual MP Contributions

1

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.