සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

834

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

134

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution - Core Statements Page 76
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
282-12 (2021-04-20) Adjournment Question Page 71
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 22
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 27

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.