සිංහල தமிழ் English
Reconciliation

සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම

SUMMARY

11

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

5

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.

Reconciliation
සංහිඳියාව
Resettlement
නැවත පදිංචිකිරීම

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 27
282-07 (2021-04-05) Written Question Page 26
281-05 (2021-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
277-5 (2020-09-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.