සිංහල தமிழ் English
Reconciliation

நல்லிணக்கம் மற்றும் மீள்குடியேற்றம்

SUMMARY

11

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

5

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நல்லிணக்கம் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் includes below mentioned.

Reconciliation
நல்லிணக்கம்
Resettlement
மீள்குடியேற்றம்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 29
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 27
282-07 (2021-04-05) Written Question Page 26
281-05 (2021-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
277-5 (2020-09-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.