සිංහල தமிழ் English
Industry

වෙළඳ හා කර්මාන්ත

SUMMARY

807

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

119

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.

Trade
ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම
Trade
දේශීය වෙළඳාම හා කර්මාන්ත
Enterprises
පොදු ව්‍යාපාර
Tourism
සංචාරක
Affairs
පාරිභෝගික කටයුතු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 6
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 87
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 8
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution - Core Statements Page 6
282-13 (2021-04-21) Adjournment Question - Response Page 68
282-13 (2021-04-21) Adjournment Question Page 67
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 15
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 14

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.