සිංහල தமிழ் English
Urban-development

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

SUMMARY

962

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

143

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන includes below mentioned.

Highways
මහාමාර්ග
-shipping-and-aviation
වරාය, නාවික හා ගුවන්
Public-transport
පොදු ප්‍රවාහන
Private-transport
පෞද්ගලික ප්‍ර‍වාහන
Urban-development
නගර සංවර්ධන
Water-supply-and-drainage
ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන
-construction
නිවාස

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 21
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 20
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.