සිංහල தமிழ் English
Medium_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி

சுருக்கம்

284

Times

No. of Individual MP Contributions

10

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.