සිංහල தமிழ் English
Medium_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன

0712777639, 0112518565 [email protected] slpp.org/

சுருக்கம்

4712

Times

No. of Individual MP Contributions

147

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.