සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_5636b4bab0d5834e7e0c33d6c9f561e1

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Nimal Siripala de Silva's Parliamentary Report Card

Medium_pg01

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Constitutional Council Comparison; 21A Vs. 22A

 

Medium_istockphoto-1191225063-612x612

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ අධ්‍යාපනයට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/06/21)

2022 ජුනි 21 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ අධ්‍යාපනයට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ඩලස් අලහප්පෙ...

Medium_eng01

about 1 month ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - May 2022

Medium_pg01
Medium_01

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Amendment to the Sri Lanka Electricity Act to Include Competitive Bidding

  Sri Lanka Electricity Act No. 9 of 2009 provides regulations for the generation, transmission, distribution, supply and use of el...

Medium_eng

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - May 2022

Medium_d02

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Presidential Powers; as per the 21A proposed by SJB

Medium_eng

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Prasanna Ranatunga Parliamentary Report Card

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.