සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_d01

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

How Young Is The Newly Appointed Cabinet?

   

Medium_1-1

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Piyankara Jayaratne's Parliamentary Report Card

Medium_1-1

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Shantha Bandara's Parliamentary Report Card

Medium_mr-cup-fabien-barral-o6gepqxnqmy-unsplash

about 1 year ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික පිළිබඳව සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/03/23)

2022 මාර්තු 23 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය නිසි කලට ලබා දීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පා. ම. ජේ. සී. අලවතුවල...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.