සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_d01

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Forestry Wildlife and Natural Resources - Top Contributing MPs

Medium_01

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - January 2022

Medium_ig2

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - January 2022

Medium_microsoftteams-image

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Nimal Lanza's Parliamentary Report Card

Medium_mostdiscussedtopicsf01

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Discussed Topics - January 2022

Medium_fl2sxblaqacxw6e

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Members of the Committee on Public Enterprises - 2nd Session

Medium_jason-blackeye-krwfiwpqbq8-unsplash

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැස්මක් : කල් තැබීමේ විවාදය (2022/02/08)

2022 පෙබරවාරි 08 වන දින, නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැස්මක් පිළිබඳව කල් තැබීමේ යෝජනාවක් පැවැත් වුණා. මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබු...

Medium_d01

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Members of the Committee on Public Finance - 2nd Session

Medium_1-1

3 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Arundika Fernando's Parliamentary Report Card

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.