සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_mr-cup-fabien-barral-o6gepqxnqmy-unsplash

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික පිළිබඳව සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/03/23)

2022 මාර්තු 23 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය නිසි කලට ලබා දීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පා. ම. ජේ. සී. අලවතුවල...

Medium_1x1

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Nimal Lanza's Parliamentary Report Card

Medium_01

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - February 2022

Medium_eng

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - February 2022

Medium_e

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - February - 2022

Medium_top9

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Perfomance Rankings - Cabinet Ministers of the 9th Parliament of Sri Lanka

       

Medium_insta

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Jayantha Samaraweera's Parliamentary Report Card

Medium_01

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Female Representation in Sri Lankan Legislatures

       

Medium_1-1

2 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Dilum Amunugama's Parliamentary Report Card

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.