සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_e

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - January - 2022

Medium_d01

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Forestry Wildlife and Natural Resources - Top Contributing MPs

Medium_ig2

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - January 2022

Medium_microsoftteams-image

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Nimal Lanza's Parliamentary Report Card

Medium_mostdiscussedtopicsf01

4 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Discussed Topics - January 2022

Medium_01

5 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - January 2022

   

Medium_fl2sxblaqacxw6e

5 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Members of the Committee on Public Enterprises - 2nd Session

Medium_jason-blackeye-krwfiwpqbq8-unsplash

5 months ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැස්මක් : කල් තැබීමේ විවාදය (2022/02/08)

2022 පෙබරවාරි 08 වන දින, නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැස්මක් පිළිබඳව කල් තැබීමේ යෝජනාවක් පැවැත් වුණා. මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබු...

Medium_d01

5 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Members of the Committee on Public Finance - 2nd Session

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.