සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

757

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

150

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 71
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 69
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 68
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 67
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 66
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 64
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 63
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 62
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 62
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 62

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.