සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

138

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

63

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 139
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 12
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 10
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 10
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 9
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 9

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.