සිංහල தமிழ் English
Representation

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

SUMMARY

138

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

63

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் includes below mentioned.

Women
மகளிர்
Youth
இளைஞர்
Minorities
சிறுபான்மையினர்
Human-rights
மனித உரிமைகள்
Children
சிறுவர்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 139
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 12
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 10
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 10
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 9
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 9

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.