සිංහල தமிழ் English
Finance

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி

SUMMARY

1781

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

219

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
வரிகள் மற்றும் இதர அரச வருமானங்கள்
Government-expenditure
அரச செலவுகள்
Debt
கடன்
Economic-policy-and-development
பொருளாதாரக் கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
283-01 (2021-05-04) Notification Page 73
282-15 (2021-04-23) Notification Page 5
282-13 (2021-04-21) Adjournment Question - Response Page 67
282-13 (2021-04-21) Adjournment Question Page 67
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.