සිංහල தமிழ் English
Medium_silwa

ஹர்ஷ த சில்வா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

112597769 / 112806769 [email protected]/ [email protected]

சுருக்கம்

#3

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

143

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 56
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
283-01 (2021-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 86
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 54
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 58
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA, Truman State University, USA
Postgraduate: PhD, University of Missouri
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112597769 / 112806769
Email: [email protected]/ [email protected]
Website: www.harshadesilva.info

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.