සිංහල தமிழ் English
Defence

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்

SUMMARY

990

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

171

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் includes below mentioned.

Order
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
Defence
பாதுகாப்பு
Rehabilitation
சிறைச்சாலைகள் மற்றும் புனர்வாழ்வு
Justice
நீதி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 59
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 57
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 56
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 54
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 52
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 51
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 48
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 46
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 44
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 43

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.