සිංහල தமிழ் English
Heritage

தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு

SUMMARY

413

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

96

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு includes below mentioned.

Culture
கலை மற்றும் கலாச்சாரம்
Religion
மதம்
Media
ஊடகம்
Sports
விளையாட்டு

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.