සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_istockphoto-1191225063-612x612

7 months ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ අධ්‍යාපනයට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/06/21)

2022 ජුනි 21 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ අධ්‍යාපනයට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ඩලස් අලහප්පෙ...

Medium_01

7 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary May 2022

Medium_eng

7 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Discussed Topics - May 2022

Medium_eng01

7 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Active MPs - May 2022

Medium_pg01
Medium_01

8 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Amendment to the Sri Lanka Electricity Act to Include Competitive Bidding

  Sri Lanka Electricity Act No. 9 of 2009 provides regulations for the generation, transmission, distribution, supply and use of el...

Medium_eng

8 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - May 2022

Medium_d02

8 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Presidential Powers; as per the 21A proposed by SJB

Medium_eng

8 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Prasanna Ranatunga Parliamentary Report Card

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.