සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_1524158372-08a12ce93d

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Analysis

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳව සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/04/22)

2022 අප්‍රේල් 22 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත...

Medium_1x1

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Naseer Ahamed Parliamentary Report Card

Medium_1x1

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MP Suren Raghavan Parliamentary Report Card

Medium_d02

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Government's Changing Strength in Parliament

Independent MPs in Parliament 15 MPs from SLPP allied parties A. L. M. Athaullah  Asanka Navarathna  Gamini Waleboda &nb...

Medium_01

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Parliament Summary - March 2022

   

Medium_eng

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

Most Discussed Topics - March 2022

Medium_d01

9 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

How Young Is The Newly Appointed Cabinet?

   

Medium_d02

10 months ago by Manthri.lk Research Team under Infographics

MPs Who Voted in Favour of the Previous Amendments

 

Medium_d01

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.